Voor ondernemers die op zoek zijn naar

CAPITAL AND KNOWLEDGE

Qmulus was founded by a team with strong entrepreneurial vision. We have built our capital by tuning in to the needs of consumers and pro-actively seeking opportunities to expand and grow our business. We managed to steadily build a large, yet simple and successful company. Entrepreneurship is the foundation beneath our capital, and we are eager to reinvest in other entrepreneurs, so that they can realize their vision.

KAPITAAL EN KENNIS

Qmulus is gebouwd door 2 ondernemers, die nooit anders hebben gedacht dan vanuit een ondernemersvisie. Altijd goed luisterend naar de klanten, op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden, te groeien en te bloeien. Stap voor stap te bouwen aan een eenvoudig groot en succesvol bedrijf. Het kapitaal dat binnen Qmulus beschikbaar is, is ontstaan uit ondernemerschap en daar zetten we het graag steeds opnieuw voor in.

ACTIVE INVOLVEMENT

Entrepreneurs are busy building their company and realizing their goals. By hard work and perseverance, they are able to grow their business. This process runs smoothly as long as development goes according to plan, suppliers keep delivering and customers remain satisfied. But keeping up with growth is not as easy as it sounds. When visions are tested by reality, every entrepreneur can benefit from an outside perspective. Qmulus provides added value at this stage in particular, advising the entrepreneur and assisting - at arm’s length - on mission critical components of the business concept.

ACTIEVE BETROKKENHEID

Vaak is een ondernemer druk aan de slag met het bouwen van zijn eigen onderneming en het realiseren van de plannen. Door de jaren heen groeit het bedrijf en iedereen werkt hard mee. Zolang er niets tegenzit, iedereen doet wat er moet gebeuren, “de neuzen dezelfde kant op staan”, de leveranciers netjes leveren, de klanten tevreden zijn, is iedereen positief. Niets aan de hand. Maar is er voldoende kennis in huis om deze groei bij te kunnen houden? Wordt er voldoende meegedacht of tegenwicht geboden als de vraagstukken moeilijker worden? Juist in deze fase biedt Qmulus toegevoegde waarde. Omdat ons team, op zekere afstand van de ondernemer, toch graag kritisch meedenkt. Altijd op zoek naar het beste resultaat.

COURAGE TO GROW

As an entrepreneur, you face numerous challenges alone. Nevertheless, an involved sparring partner can be of substantial value when you face opportunities and threats you haven’t encountered before. Qmulus aims to fulfill the role of motivator for creative entrepreneurship, allowing you to push forward and do what’s needed to accelerate effective growth.

LEF OM TE GROEIEN

Als ondernemer sta je er vaak alleen voor en dan is een betrokken sparringpartner handig en zeer waardevol. Want soms heb je als ondernemer een duwtje in de rug nodig om datgene te doen wat nodig is om de daadwerkelijke groei te accelereren. Qmulus vervult graag de rol van motivator voor creatief ondernemerschap.

AN ALTERNATIVE APPROACH

Following years of working on your business, you can occasionally find yourself blinded by various options. An active shareholder like Qmulus can be of service at this point. With a fresh view based on knowledge and experience, our team will gladly support you and look over your shoulder when needed. Thereby empowering decision-making and making growth achievable.

ANDERS DENKEN

Na jaren werken aan je bedrijf kan je soms blind worden voor de juiste keuzes of zelfs de kansen die er liggen. Een actieve aandeelhouder als Qmulus kan hier van nut zijn. Met een frisse blik, vanuit kennis en ervaring opgebouwd, kijken onze mensen graag mee. Daardoor wordt een keuze maken makkelijker en succesvolle groei realistischer.

VISION

Building a business  is a wonderful challenge and achievement produces positive energy. But as an entrepreneur, you cannot afford to stand still and relish in your own success. It can therefore be useful to have a partner who thinks about the future, allowing you to make deliberate choices about what is to come. We can support you with exit timing, mergers and acquisitions, joint ventures and investments. Jointly, we can achieve success.

VISIE

Het bouwen van een business is een uitdagende onderneming en brengt heel veel positieve energie met zich mee. Maar als ondernemer kun je je niet veroorloven om stil te staan . Daardoor kan het handig zijn om een sparringpartner te hebben die over de toekomst nadenkt zodat jij gefundeerdere beslissingen kunt nemen over het te volgen pad. Wij kunnen ondersteuning bieden bij exit timing, fusies& overnames, joint ventures en investeringen. Gezamenlijk bereiken we succes.


WORKING TOGETHER ON GROWTH AND SUCCESS

Qmulus is an investment firm that provides growth capital to successful entrepreneurs in realizing their growth targets. We invest in scalable, (fast) growing companies with a sustainable competitive advantage. We focus our attention on medium-sized companies that cannot realize their plans sufficiently, due to lack of capital. We aim to put our energy, knowledge and experience in these companies. Lees meer >

SAMENWERKEN AAN GROEI EN SUCCES

Qmulus is een investeringsbedrijf dat groeikapitaal verschaft aan succesvolle ondernemers bij het realiseren van hun groeidoelstellingen. Wij investeren graag in schaalbare, (snel)groeiende ondernemingen met een verdedigbaar concurrentievoordeel. Onze specifieke aandacht richten wij op middelgrote ondernemingen die hun plannen niet voldoende kunnen realiseren door gebrek aan kapitaal. Lees meer >

BUILDING A LASTING RELATIONSHIP

Qmulus doesn’t have short-term focus, but strives for a sustainable relationship of mutual respect and trust. The Qmulus team has extensive knowledge and experience in the field of asset management and corporate finance. It also has extensive practical experience and track record from the business. This allows the Qmulus team to actually get started as a substantiated sparring partner. They provide, when needed, financial, strategic, operational.. Lees meer >

Bouwen aan een duurzame relatie

Qmulus heeft niet per se een korte termijn focus, maar streeft naar een duurzame relatie van wederzijds respect en vertrouwen. De specialisten van Qmulus hebben lange en brede ervaring met vermogensbeheer en corporate finance. Zij bieden, wanneer nodig, financiële, strategische, operationele en management ondersteuning om bedrijven naar een hoger niveau en volgende fase te brengen. Lees meer >

Missie

Participate in enterprises that are-, or have the potential to become, sizeable, uncomplicated and successful.

Deelnemen in ondernemingen die op weg zijn, of de potentie hebben, een groot, eenvoudig en succesvol bedrijf te worden.

Deelnemen in schaalbare, (snel)groeiende ondernemingen met een verdedigbaar concurrentievoordeel.

Bijdragen aan de groei van Nederlandse ondernemingen die internationale ambities en mogelijkheden hebben.

Met veel passie en plezier samen met creatieve en ondernemende mensen successen behalen op korte en lange termijn.

Delen van onze professionele kennis op het gebied van operational excellence, innovatie, uitrollen van een Buy&Build strategie en waardecreatie. Om zo de ondernemers en de ondernemingen te verbeteren en meerwaarde te realiseren.

Bijdragen aan het creëren van blijvende waarde voor de aandeelhouders, de medewerkers en de klanten van de portfolio bedrijven.

Participate in scalable, (fast)growing enterprises with a sustainable competitive advantage.

Contribute to the growth of Dutch enterprises with international ambitions and opportunities.

Achieve short and long-term success finding passion and satisfaction; together with creative and entrepreneurial people.

Share our professional knowledge in the area of ​​operational excellence, innovation, rolling out of Buy & Build strategy and value- creation, consequently improving entrepreneurs and enterprises along the way.

Contribute to the creation of lasting value for shareholders, employees and clients of portfolio companies.


contactgegevens

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

  • Nieuwe Duinweg 24
  • Postbus 800
  • 2501 CV Den Haag
Blijf op de hoogte via social media